برپایی بیش از 150 روضه های خانگی در ایام محرم و صفر