دیدار با جانبازان و ایثارگران مرکز فرهنگی و توانبخشی جانبازان شهید مطهری اصفهان