?️آسمان بغض کرده، من می بارم، جایی شاید مثل اینجا نیست
یک زمین رنگ آسمان دارد، آسمانی که غرق دنیا نیست

?️حس زاینده ای که می بخشی حس پر زدن تا خدا یعنی
صحن تان زنده می کند جان را،دم تان کم تر از مسیحا نیست

?️نذر کردم کبوترت باشم، هی بیایم که بوسه برچینم
حال و روزم شبیه جلدی شد، که جای دیگرش نه، گیرا نیست

?️آسمان بغض کرده من می بارم، جایی شاید مثل اینجا نیست
نردبانی که می برد دل را سمت وسویی که جای حاشا نیست

?برگرفته از کتاب گوهری از مخزن سِرّ الهی
(مجموعه اشعاری در مدح و منزلت حضرت زینب بنت موسی بن جعفر علیه الاسلام)

شاعر: نجمه احمدی