گزارش تصویری از محفل انس با قرآن کریم

حضور قاری بین المللی مجید فقیه و حافظ نوجوان و نابغه قرآنی حدیث نظری