آزمون مرحله آموزش مفاهیم و ترجمه قرآن کریم و نشست مشاورین ( مبلغین ) دینی

emdad-1 ادامه مطلب

نشست آموزشی تبلیغی بازخوانی پرونده ی جریان های افراطی و تکفیری و شیعه و سنی

neshast-tablighi01 ادامه مطلب