4500

روضه خانگی برگزار شده

1100

خادم افتخاری فعال

400000

توزیع طعام در سال گذشته

200

مراسم فرهنگی در سال

15000

مخاطب صحن مجازی

150

زیارت نیابتی در سال گذشته

ثبت نام خادمین افتخاری

ثبت نام زیارت نیابتی

ثبت نام خانه هلال احمر آستان

زیارت مجازی حرم